Thursday, 5 November 2009

فیلم تکان دهنده ضرب و شتم “ندایی”دیگر از سوی ماموران ویژه سپاه تهران با باتوم

فیلم ضرب شتم دختر جو انان تو سط ما مو ران خون اشام خا منه ای اینها ثا بت کردن که انسان نیستن.
video

بسيجي حيا كن مفت خوري را رها كن - تهران 13 آبان

video

عکسهای ار سالی از سیزده ابان

عکسهای ار سالی از مهدی (د)از تهران عضو سا زمان همبستگی ملی جو انان ایرا(انگلستان)زنده با د ازادی مرگ بر دیگتا تو ر
اعضائ سا زمان همبستگی ملی جو انان ایران (انگلستان)دو ش به دو ش دیگر ایر انیها در سیزده ابان شرکت کردن


با تشکر از اقا مهدی(د)از تهران که عکسها رو برای مان ار سال کردنعکسهای ار سالی از مهدی(د)از تهران عضو سازمان همبستگی ملی جو انان ایران(انگلستان)با تشکر از زحمات دو ستان