Thursday, 5 November 2009

فیلم تکان دهنده ضرب و شتم “ندایی”دیگر از سوی ماموران ویژه سپاه تهران با باتوم

فیلم ضرب شتم دختر جو انان تو سط ما مو ران خون اشام خا منه ای اینها ثا بت کردن که انسان نیستن.

بسيجي حيا كن مفت خوري را رها كن - تهران 13 آبان

عکسهای ار سالی از سیزده ابان

عکسهای ار سالی از مهدی (د)از تهران عضو سا زمان همبستگی ملی جو انان ایرا(انگلستان)زنده با د ازادی مرگ بر دیگتا تو ر
اعضائ سا زمان همبستگی ملی جو انان ایران (انگلستان)دو ش به دو ش دیگر ایر انیها در سیزده ابان شرکت کردن


با تشکر از اقا مهدی(د)از تهران که عکسها رو برای مان ار سال کردنعکسهای ار سالی از مهدی(د)از تهران عضو سازمان همبستگی ملی جو انان ایران(انگلستان)با تشکر از زحمات دو ستان

Friday, 17 July 2009

حمله لباس شخصی ها به کروبی در نماز جمعه تهران

حمله لباس شخصی ها به کروبی در نماز جمعه تهران

Saturday, 13 June 2009

تظا هرات مردم تهران و اعتراض به انتخا بات و تقلب حکو مت اخو ندی ایران

تظا هرات مردم تهران و اعتراض به انتخا بات و تقلب حکو مت اخو ندی ایران

Friday, 5 June 2009

اعتراض تند دا نشجو یان شیراز به لا ریجا نی

اعتراض تند دا نشجو یان شیراز به لا ریجا نی

دروغ هاي مستند احمدي نژاد

دروغ هاي مستند احمدي نژاد

Saturday, 3 January 2009

منشور سا زمان همبستگی ملی جو انان ایران

منشور ساز مان همبستگی ملی جو انان ایران
سازمان همبستگی ملی جو انان ایران به منظور رسیدن به آزادی، حاکمیت ملی، تأمین حقوق و آزادیهای مردم، استقرار مردمسالاری ، تشگیل گر دیده تا حکو مت ایران را از چنگال جاه طلبان کهنه پرست و چپاولگران شیفتة مقام، که از مسیر اصلی و خواستة مردم منحرف شد و زیر نام جمهوری اسلامی، استبداد دیگری را بر اساس حکومتهای قرون وسطائی و ضد بشری بر مردم شریف ایران بنا نهاد که نه تنها همة آمال آزادیخواهانة ملت را بر باد داد، بلکه زور و اختناق را تا زوایای زندگی خصوصی مردم جاری ساخت. سا زمان همبستگی ملی جو انان ایران همراه با مردم ایران، در روند مبارزاتی خود در برابر سرکوب و چپاول، همچنان بر کوششهای مداوم خود بر پایه چهار اصل مهم: «فرهنگ و هویت ملی:، «حقوق تاریخی و اجتماعی ملت ایران»، «مصالح و منافع ملی» و «منشور جهانی حقوق بشر» ادامه می دهد.

هد فهای ساز مان همبستگی ملی جو انان ایران

استقرار حاکمیت ملی ناشی از ارادة مردم ایران با ساختار حکومت جمهوری و دموکراسی پارلمانی بر پایه انتخابات همگانی و آزاد
تأمین حقوق و آزادیهای فردی و اجتماعی ملی ایران
آزادی در باورهای دینی و جدایی دین و ایدئولوژی از دولت
برابری حقوق کامل زنان و مردان و تدوین قوانینی که این برابری را به درستی تضمین کند و به اجرا گذارد.
حفظ حقوق اقلیتهای دینی و تیره ای بر پایه تساوی و برابری کامل با دیگر شهروندان
تأمین آموزش و بهداشت همگانی، اصلاح نظام آموزشی در جهت دستیابی به فن آوری نوین با در نظر داشتن ضمینه های فرهنگی و اجتماعی ویژه ایران و توجه به معیارهای پذیرفته شده جهانی
احترام به موازین و مقررات بین المللی و رعایت کامل منشور ملل متحد و اعلامیه حقوق بشر.
استقلال نیروهای سه گانة مقننه، اجرائیه و قضائیه نسبت به یکدیگر
عدم تمرکز امور مربوط به اداره استانها در پایتخت و استقرار خواست مردم در هر استان و شهر در چهارچوب مواد ذکر شده.
حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور بر پایه ایجاد و روابط متساوی با دیگر دول و متشکل کردن نیروهای مستقل و قدرتمند نظامی
استقرار اقتصادی سالم و مستقل در عین حال پویا و قابل رقابت در سطح جهانی
تنظیم و استقرار سیاست خارجی کشور بر اساس حفظ منافع ملی و بدون وابستگی به قدرتهای خارجی

Friday, 2 January 2009

فرم درخواست عضویت سازمان همبستگی ملی جوانان ایران

فرم درخواست عضویت

سا زمان همبستگی ملی جو انان ایران


اینجانب: ............................................................ فرزند: ................................. محل تولد:..................................................................
کشور: ............................................ شهر:..........................................................................
تاریخ تولد: ..................................................... محل اقامت: کشور: ............................... شهر: .........................................................
آدرس پستی:
.............................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
آدرس ایمیل: ........................................................................................................................................................................

اگر در خارج از کشور هستید لطفاً در خصوص وضعیت اقامتتان مختصر توضیح دهید.


به چه دلیل علاقمند به عضویت در سازمان همبستگی ملی جوانان ایران هستید؟


آیا شما در دیگر سازمانها و احزاب سیاسی هم عضویت دارید؟ یا قبلاً داشته اید؟ اگر پاسخ شما مثبت است، لطفاً اسم سازمان و مختصری از فعالیت های خود را بنویسید.


آیا شما تعهد کتبی و اعتقادی به تمامیت ارضی کشورمان (ایران) دارید؟

آیا شما تعهد کتبی و اعتقادی به دمکراسی و نهادینه شدن قانون برابری زن و مرد و همچنین برابری همه افراد در مقابل قانون دارید؟


به نظر شما برای حاکمیت دمکراسی در ایران چگونه باید مبارزه کرد؟


آیا شما اعتقادی به راه اندازی دولتهای محلی در استانهای کشور را دارید؟

با تشکر از پاسخهای شما.

خواهشمندیم بعد از تکمیل، فرم درخواست عضویت را به صورت ایمیل برای ما ارسال کنید.
تاریخ تکمیل فرم: .................................................
امضا:
علیرضا
00447895909865
ukiran_hambastge@yahoo.com